Från och med den 31/7-23 kommer Google att vidta nya åtgärder som har som syfte att skydda våra elevers uppgifter på nätet.

Detta innebär att åtkomsten till tjänster från tredje part kommer att begränsas märkbart. Med tredje part avses de tjänster som används utanför Googles ordinarie miljö.  

Utbildningsförvaltningen kommer att behöva justera inställningarna som bestämmer vilka tjänster som Botkyrkas elever ska ha tillgång till.  

Denna förändring kommer att resultera i att flera av de sidor och appar på webben som tidigare varit tillgängliga för våra elever inte längre kommer att finnas till hands. Detta gäller tjänster som brukats i skolsammanhang såväl som resurser som har brukats i privata syften.  

Det är angeläget att denna information når våra elever så att de om det behövs kan vidta åtgärder som behövs när de inte längre har tillgång till resurser som de brukar ha. Mer om denna förändring av Google-miljön finns att ta del av här. 

Q&A 

Varför sker den här förändringen? 
För att inte dela personuppgifter med tredje parts tjänster så som TikTok, spelsidor, spelbolag och andra tjänster som inte är skolrelaterade där inloggning med Google har erbjudits. 
 

Vilka effekter kommer dessa förändringar att ha? 
Förändringarna den 31/7 kan ha flera möjliga konsekvenser, till exempel: 

  • UndervisningVissa tredjepartstjänster som lärare planerat att använda i sin undervisning kanske inte eleverna kommer att ha åtkomst till längre. 

  • Lagrade filer – Elever som sparat skolarbeten, bilder eller annan information i tjänster som blir otillgängliga kan behövas spara om sin data, tex till den egna drive-lagringen.  

  • Kontohantering-Om elever använt sina Botkyrkakonton i privata sammanhang och vill behålla dessa konton behöver de ersätta Botkyrkakontot med ett privat dito. Det gäller till exempel tjänster som TikTok, spelsidor, spelbolag och andra tjänster som inte är skolrelaterade. 

 

När genomförs den här förändringen? 
Förändringen kommer att slå igenom 31/7. Förändringarna kommer antagligen få konsekvenser till skolstart HT23. Begränsningen av användningen av Botkyrkas konton kan komma att ske gradvis dvs eleverna kan förlora tillgång till sidor och appar även fortsättningsvis även efter den 31/7. 
 
 
Vad behöver eleven göra? 
Om en elev har använt Botkyrkas Google konto för att logga in på någon tjänst utanför skolan behöver eleven logga in på tjänsten och byta till ett privat konto som Gmail. Om eleven har skolrelaterad information (tex text och bilder) som finns lagrade hos tredje parts tjänster kan informationen flyttas till Botkyrkas Google Drive.   
 
Vilka tjänster kommer inte att omfattas av förändringarna? 

Betrodda tjänster som redan har granskats ur ett GDPR-perspektiv kommer inte att omfattas av några förändringar. En lista på sådana tjänster finns här.  

 

 

 

  •